Klimaatzaak

Geschiedenis

De rechtszaak

Klimaatzaak spande een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden. Deze tijdslijn brengt meer inzicht in het verloop van onze gerechtelijke stappen.

De Nederlandse advocaat Roger Cox schreef het boek “Revolutie Met Recht”, een helder en wereldschokkend boek dat leest als een trein. Roger Cox is, naast Stichting Urgenda, één van de aanvoerders van de rechtszaak tegen de Nederlandse staat.

Na een onvergetelijke ontmoeting met Roger Cox beslisten de oprichters van Klimaatzaak om tot actie over te gaan. Ze zochten samen met Cox de ideale partners voor België en dat werden de Brusselse advocaten van Equal Partners.

Onder leiding van Meester Eric Gillet) en Carole Billiet en met de volle steun van Meester Roger Cox wordt de Belgische Klimaatzaak voorbereid. Lees hier de dagvaarding.

le déroulement
Download onze schema in pdf

De Tijdslijn

1 december 2014: De vzw Klimaatzaak stuurt via een aangetekende brief een ingebrekestelling naar de 4 Belgische overheden  (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Gewest en de federale staat). Klimaatzaak vroeg de overheden om hun verplichtingen – de Belgische uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 40% verminderen ten opzichte van 1990 – na te komen.

Maart 2015: Klimaatzaak wordt uitgenodigd door federaal minister Marghem om samen met de vier bevoegde ministers rond de tafel te zitten. Het blijkt onmogelijk een consensus te bereiken.

27 april 2015: Klimaatzaak stuurt een dagvaarding naar de gerechtsdeurwaarder.

1-2 juni 2015: Een maand later belandt de dagvaarding bij de betrokken ministers. Dit betekent de start van de rechtsprocedure. De bevoegde rechtbank is de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Op basis van de geldende taalwetgeving moest de procedure opgestart worden in het Frans.
Enkel wanneer een verwerende partij in Brussel gevestigd is, bestaat er de keuze om te dagvaarden in het Nederlands of in het Frans. Aangezien in de klimaatzaak één van de verwerende partijen (het Waals Gewest) buiten Brussel gelegen is, bestaat deze keuze volgens de taalwetgeving niet en moest de zaak in het Frans ingeleid worden.

11 juni 2015: Tijdens de inleidende zitting vraagt het Vlaams Gewest een wijziging van de taal van de gerechtelijke procedure naar het Nederlands. Indien dit niet mogelijk is, wenst het Vlaamse Gewest een opsplitsing van de procedure. Dit houdt in dat er twee processen gevoerd moeten worden: één in het Nederlands en één in het Frans. Naast een verdubbeling van de gerechtskosten is het risico reëel dat er twee verschillende vonnissen uitgesproken worden.

25 september 2015: De Franstalige rechtbank van eerste aanleg kent het Vlaams Gewest geen wijziging toe.

23 oktober 2015: Het Vlaams Gewest legt zich niet neer bij de beslissing en vecht de beslissing aan. Door middel van een speciale procedure bij een arrondissementsrechtbank, een rechtscollege met Nederlandstalige en Franstalige rechters. Zij oordelen of de taalwetgeving werd geschonden door de Franstalige rechter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

8 februari 2016: De arrondissementsrechtbank bevestigt met haar vonnis de eerste uitspraak. De taal van de procedure blijft Frans. Bovendien moet de zaak één geheel blijven tegenover alle overheden.

26 april 2016: Vlaams Minister Joke Schauvliege maakt in de Commissie Leefmilieu bekend dat ze tegen de beslissing in cassatie gaat. Ze wil via het Hof van Cassatie het vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigen.

12 januari 2018: Het Hof van Cassatie, dat eerder aankondigde uitspraak te zullen doen over Klimaatzaak, verdaagde haar verdict ter zitting verrassend naar 2 maart.

2 maart 2018: De Cassatie-uitspraak in onze zaak, werd ter zitting opnieuw uitgesteld tot 20 april. Daarmee doet het Hof er in onze zaak bijna 8 maanden langer dan gemiddeld over om zich uit te spreken; in april 2018 zijn er welgeteld 2 jaar verstreken sinds Joke Schauvliege Cassatieberoep aantekende.

20 april 2018: Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep van Joke Schauvliege, en bevestigt daarmee het vonnis van de arrondissementsrechtbank van 8 februari 2016. De taalkwestie is nu definitief van de baan, en we kunnen beginnen aan het proces waar het ons uiteindelijk allemaal om te doen is: de eigenlijke Klimaatzaak. Lees meer

En nu? Ook de inhoudelijke debatten zullen nog een lange periode in beslag nemen.

Eerst zullen alle partijen om beurt de kans krijgen om hun schriftelijke argumenten of conclusies over te maken aan de andere partijen. Deze conclusierondes kunnen tot 12 à 18 maanden in beslag nemen.

Nadat alle conclusies tussen de verschillende partijen zijn uitgewisseld, vindt de pleitzitting plaats. Tijdens deze zitting pleiten de advocaten van alle partijen voor de rechter en lichten ze hun schriftelijke argumenten toe. Dit is een openbare zitting waarop alle mede-eisers aanwezig mogen zijn.

Eén tot drie maanden later zal de rechter zijn vonnis uitspreken. Dan valt de beslissing of de eisen van Klimaatzaak ingewilligd zullen worden.

Steun

Ik steun de VZW

Ik draag bij aan de juridische-, administratie- en promotiekosten

Doneer
Deel

Klimaatzaak in beeld

Met hoe meer we zijn, hoe meer kans we maken om te winnen.

Deel via Facebook