Klimaatzaak

FAQs

Ik zoek een antwoord

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Over de rechtszaak

+

Daar gaan we niet van uit. Indien de rechter niet zou tussenkomen om de energierevolutie te ontketenen die nodig is voor het behoud van welzijn en welvaart, dan hebben we ook deze weg van de rechtsgang ernstig geprobeerd als legitiem en democratisch middel om het tij te helpen keren.

Zijn we het niet aan onszelf, onze kinderen en aan de generaties na ons verplicht om deze weg een kans te geven? Zou het, als we over 20 of 30 jaar terugblikken op 50 jaar falende klimaatpolitiek en opgezadeld zijn met een onomkeerbaar klimaatprobleem, uit te leggen zijn dat we deze democratische weg geen kans hebben gegeven? Wat houdt ons tegen? Er staat immers genoeg op het spel. Overigens de leden van de vzw Klimaatzaak zullen in de toekomst ook andere klimaatacties dan deze rechtszaak ondersteunen of initiëren. Dus bij verlies van deze rechtszaak is de kous nog niet af.

+

In een democratische rechtsstaat houdt de politieke beleidsvrijheid op, daar waar de wetenschap ons leert dat het gevolg van politieke keuzes tot destructie van onszelf en onze omgeving zal/kan leiden.

In de juridische wereld is er intussen een brede consensus dat het gevaar van klimaatverandering en zijn oorzaken – zoals het IPCC-rapport van de Verenigde Naties dat beschrijft – moeilijk of zelfs helemaal niet betwist kunnen worden.

Alle studies zijn volgens het principe van hoor en wederhoor tot stand gekomen. De klimaatwetenschap is sinds 2007 verder gevorderd in de bewijslevering dan de medische wetenschap eind jaren 60 kon hard maken voor het verband tussen blootstelling aan asbest en mesothelioom, een zeer kwaadaardige vorm van longkanker.

Rechtscolleges in verschillende landen oordeelden in dat verband dat vanaf 1969 een verplichting voor werkgevers bestond om werknemers tegen asbest te beschermen, ook al was het gebruik van asbest in die tijd nog niet bij wet verboden.

Net zoals bij asbest en mesothelioom, is er tussen uitstoot van CO2 en effecten van klimaatverandering een vertraging van 30 à 40 jaar. Hadden we voor de wetgeving op asbest moeten wachten tot de burgers de omvang van de impact op de gezondheid van de mensen volledig konden bevatten? Hadden we hiervoor moeten wachten op draagvlak van de bevolking, en er in vertrouwen dat dit via het electoraal proces uiteindelijk tot wetgeving zou leiden?

Intussen is de Nederlandse ‘Klimaatzaak’ reeds één jaar bezig en perfect op koers. We denken dat de uitkomst van deze zaak niet zal afhangen van slogans in een debat, maar dat er daarentegen heel neutraal in de rechtszaal een dialoog gevoerd zal worden puur op basis van feiten.

+

Neen het is geen aanval tegen deze regering. In tegendeel.

Grondstromen in de samenleving werden in het verleden vaak via de “juridische hefboom” geactiveerd. Kijk naar het rookverbod, het asbestverbod, the DDT verbod, etc.

De Klimaatzaak wil daarom een hulpmiddel zijn, een activator voor duurzame maatschappelijke en politieke verandering. We willen de problematiek laten analyseren en laten evalueren in een juridische omgeving in de hoop op een structurele koerswijziging. We denken dat deze strategie en methode kan helpen het “maatschappelijke proces” te activeren ten einde snel de politieke besluitvorming tot de noodzakelijke systeemverandering te realiseren.

Het is dus een rechtsmiddel gebruiken “uit liefde voor de samenleving”, niet tegen de overheid, maar voor het klimaat. Niet tegen een minister of de huidige regeringen, maar uit zorg voor onze samenlevingen en de mensenrechten. Niet tegen een politieke partij, maar voor ons allen. Niet tegen, maar voor. Samen als het kan.

Over de volmacht

+

Ja, als Belg kan u ook vanuit het buitenland een geldige volmacht voor de procedure geven.

De online aanmeldprocedure met sms authentificatie werkt echter niet in het buitenland en/of met een buitenlands gsm-nummer. U kan in dat geval wel uw volmacht geven aan Klimaatzaak via deze link.

Let op! U moet de volmacht handtekenen en terugbezorgen via mail (een scan of duidelijk leesbare foto) OF het document per post versturen naar vzw Klimaatzaak – De Fiennesstraat 77 – 1070 Anderlecht

+

De minderjarige is zelf niet bevoegd om als mede-eiser op te treden maar moet vertegenwoordigd worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Dat is de ouder of de voogd. Indien beide ouders het gezag hebben, dienen beide ouders gezamenlijk de minderjarige te vertegendwoordigen.

Download de formulair hier.

+

Neen. Geen enkele particuliere eiser zal iets van de gerechtskosten moeten betalen, ongeacht de uitkomst in het vonnis van de rechter.

+

Neen. Klimaatzaak vzw vraagt particulieren om mede-eiser te worden.

Wel vraagt de vzw Klimaatzaak aan alle organisaties die de procedure willen ondersteunen om de volmacht aan hun leden te versturen voor individuele ondertekening.

Verder zouden we het zeer op prijs stellen als alle organisaties die willen helpen via hun eigen kanalen promotie maken voor de Klimaatzaak en naar onze website en Facebook pagina verwijzen.

+

Klimaatzaak heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt alle strategische beslissingen over de zaak. Daarin is dus ook begrepen of de procedure in zijn geheel wordt stopgezet namens alle individuele eisers. Indien de mede-eiser persoonlijk echter de beslissing neemt dat hij niet meer wil meedoen, kan hij zich terugtrekken via kennisgeving aan Klimaatzaak. Dit zal dan geen effect hebben op de volmacht die andere mensen hebben gegeven, noch op Klimaatzaak.

De volmacht aan Klimaatzaak is onherroepelijk, behalve voor het aspect stopzetting van het geding.

Als Klimaatzaak beslist om het geding stop te zetten, zal dit meteen gelden voor iedereen. Als de individuele eiser zich terugtrekt, blijft de procedure bestaan voor alle overige eisers en Klimaatzaak.

Geldvragen

+

Neen, voorlopig hebben we geen erkenning om fiscale attesten af te leveren. De procedure om dergelijke erkenning te bekomen is lang en onzeker. Als dit in de toekomst zou veranderen zullen we hierover communiceren via onze kanalen

+

Het is onmogelijk te voorspellen hoeveel de rechtszaak precies gaat kosten. Zowel het advocatenkantoor Equal Partners als de Nederlandse advocaat Roger Cox krijgen een vergoeding. Beiden hebben ingestemd om te werken aan een gereduceerd uurtarief.

+

Alle giften worden gebruikt om de Klimaatzaak te financieren. Enerzijds zijn er de juridische kosten zoals honoraria advocatenteam, deurwaarderskosten, dossierkosten etc. Anderzijds zijn er werkingskosten voor de vzw. Er zijn personeelskosten (0,8 VTE), maar ook kosten voor onderhoud van de website, organiseren events, tweetalige communicatie etc.

In het kader van een transparante communicatie over de besteding van onze middelen, diende Klimaatzaak vzw in mei 2017 een dossier in bij donorinfo.be. In afwachting van de publicatie van onze cijfers kan u ons contacteren via sarah.tak@klimaatzaak.be ivm met al uw vragen omtrent de financiering en de besteding van de giften van onze vzw.

Klimaatzaak werd onlangs ook opgenomen op goededoelen.be.

Info

Meer info?

Op zoek naar de tijdslijn van Klimaatzaak? Meer weten over de oprichters van Klimaatzaak? Lezen wat er in de media over ons verschenen is?

Contacteer ons per e-mail

Een email sturen

We ontvingen duizenden individuele volmachten van bezorgde burgers die hun stem in de rechtbank willen laten horen

Ik word mede-eiser!

in slechts 2 minuten, mijn gegevens zijn beveiligd