Preloader
167.598 € van 300.000 €
Doneer
fr

De rechtszaak waarbij
iedereen wint

FAQ

Loop ik een financieel risico als ik mede-eiser word?

Neen. Geen enkele particuliere eiser zal iets van de gerechtskosten moeten betalen, ongeacht de uitkomst in het vonnis van de rechter. Meer info over wat het geven van een volmacht precies inhoudt leest u in dit document:

Procesvolmacht Klimaatzaak (NL) – Begeleidende tekst

Kan ik ook mede-eiser worden als ik in het buitenland woon of verblijf?

Ja, u kan ook vanuit het buitenland een geldige volmacht voor de procedure geven.

De online aanmeldprocedure met sms authentificatie werkt echter niet in het buitenland en/of met een buitenlands gsm-nummer. U kan in dat geval wel uw volmacht geven aan Klimaatzaak via deze link.

Let op! U moet de volmacht handtekenen en terugbezorgen via mail (een scan of duidelijk leesbare foto) OF het document per post versturen naar vzw Klimaatzaak – De Fiennesstraat 77 – 1070 Anderlecht

Kunnen we met onze organisatie de volmacht tekenen en zo onze organisatie mede-eiser laten worden?

Neen. Klimaatzaak vzw vraagt particulieren om mede-eiser te worden.
Wel vraagt de vzw Klimaatzaak aan alle organisaties die de procedure willen ondersteunen om de volmacht aan hun leden te versturen voor individuele ondertekening.
Verder zouden we het zeer op prijs stellen als alle organisaties die willen helpen via hun eigen kanalen promotie maken voor de Klimaatzaak en naar onze website en Facebook pagina verwijzen.

Waarom is de volmacht onherroepelijk?

Klimaatzaak heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt alle strategische beslissingen over de zaak. Daarin is dus ook begrepen of de procedure in zijn geheel wordt stopgezet namens alle individuele eisers. Indien de mede-eiser persoonlijk echter de beslissing neemt dat hij niet meer wil meedoen, kan hij zich terugtrekken via kennisgeving aan Klimaatzaak. Dit zal dan geen effect hebben op de volmacht die andere mensen hebben gegeven, noch op Klimaatzaak.

De volmacht aan Klimaatzaak is onherroepelijk, behalve voor het aspect stopzetting van het geding.

Als Klimaatzaak beslist om het geding stop te zetten, zal dit meteen gelden voor iedereen. Als de individuele eiser zich terugtrekt, blijft de procedure bestaan voor alle overige eisers en Klimaatzaak.

Kan ik een fiscaal attest ontvangen bij financiële steun?

Neen, voorlopig hebben we geen erkenning om fiscale attesten af te leveren. De procedure om dergelijke erkenning te bekomen is lang en onzeker. Als dit in de toekomst zou veranderen zullen we hierover communiceren via onze kanalen.

Hoeveel geld zal de rechtszaak kosten?

Het is onmogelijk te voorspellen hoeveel de rechtszaak precies gaat kosten. Zowel het advocatenkantoor Denis Philippe & Partners als de Nederlandse advocaat Roger Cox krijgen een vergoeding. Beiden hebben ingestemd om te werken aan een gereduceerd uurtarief.

Waar wordt het opgehaalde geld voor gebruikt?

Alle giften worden gebruikt om de Klimaatzaak te financieren. Enerzijds zijn er de  juridische kosten zoals honoraria advocatenteam, deurwaarderskosten, dossierkosten etc. Anderzijds zijn er werkingskosten voor de vzw. Er zijn personeelskosten (0,4 VTE), maar ook kosten voor onderhoud van de website, organiseren events, tweetalige communicatie etc.

In het kader van een transparante communicatie over de besteding van onze middelen, diende Klimaatzaak vzw in mei 2017 een dossier in bij donorinfo.be. In afwachting van de publicatie van onze cijfers kan u ons contacteren via sarah@klimaatzaak.be ivm met al uw vragen omtrent de financiering en de besteding van de giften van onze vzw.

Klimaatzaak werd onlangs ook opgenomen op goededoelen.be

Hoe zullen jullie voorkomen dat het nakomen van de eisen niet gewoon leidt tot het zogenaamde aankopen van zuivere lucht in het buitenland?

We hebben maximaal geprobeerd om met deze bekommernis rekening te houden maar hierover kan geen 100% zekerheid gegeven worden aangezien de overheden zelf bepalen “hoe” ze de reductie van 40% kunnen realiseren. Klimaatzaak kan het “hoe” niet opleggen. Het is aan de overheid om een hiervoor beleid te ontwikkelen.

In de Ingebrekestelling vraagt Klimaatzaak aan de Belgische overheden om in een “schriftelijke overeenkomst” vast te leggen dat ze alle maatregelen zullen treffen die nodig zijn om te zorgen dat per 2020 de Belgische (binnenlandse) uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk met 40% zal zijn verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. (cf. voorwerp van aanmaning, pagina 9 van de Ingebrekestelling).

Hoe wil de Klimaatzaak vermijden dat de overheid de richting van kernenergie gaat kiezen om aan de eisen te voldoen?

Klimaatzaak wil eerst en vooral het probleem aanpakken, vanuit de simpele en zeer concrete eis: “België, kom de belofte na. 5,1% reductie per jaar, waardoor we een 80-95% reductie tegen 2050 halen. Met deze jaarlijkse reductie halen we 46% tegen 2020.”

In dit officiële plan is geen nucleaire energieoverstap

‘België wil haar kernenergie afbouwen’ is nog steeds het officiële standpunt. Dat staat inderdaad onder druk en centrales worden langer opengehouden. Maar ook hier is er al reactie! Greenpeace stapt hiervoor naar de rechtbank.

VZW Klimaatzaak gaat er nog steeds van uit dat er geen nieuwe kerncentrales in België zullen gebouwd worden. Dit zou sowieso heel veel geld (!) en tijd (meer dan 10 jaar) kosten en het is geen alternatief: een probleem oplossen door een ander te creëren is geen slim beleid. Mocht hier verandering in komen, zullen we ons hierover beraden en een standpunt bepalen.

Los van deze aspecten geldt ook hier dat de rechter niet kan zeggen welke middelen de overheid moet gebruiken om tot reductie van de CO2-uitstoot te komen.

Klimaatverandering is toch een wereldwijd probleem? De rol van ons kleine land is toch beperkt.

Dat ook andere staten tekortschieten in hun klimaatbeleid doet aan de eigen en zelfstandige verplichting van de Belgische Staat niets af. De Belgische staat heeft een proportionele bijdrage aan de CO2-uitstoot en als rijk land een grote verantwoordelijkheid. Waarom zouden andere landen hun klimaatverantwoordelijkheid nemen als wij als rijke samenleving niet minstens ons deel doen.

Alleen indien de Belgische Staat haar proportionele bijdrage in de aanpak van het mondiale klimaatprobleem levert door middel van de noodzakelijke emissiereductie, kan het vereiste resultaat geboekt worden.

Bovendien vormt de nalatigheid van de Belgische overheden, althans in de ogen van Klimaatzaak, een schending van verschillende internationale beginselen, waaronder het ‘no harm’-principe, het preventiebeginsel, het voorzorgsbeginsel, evenals een schending van de mensenrechten, zoals het recht op leven en het recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven.

Wat als jullie de rechtszaak verliezen?

Daar gaan we niet van uit. Indien de rechter niet zou tussenkomen om de energierevolutie te ontketenen die nodig is voor het behoud van welzijn en welvaart, dan hebben we ook deze weg van de rechtsgang ernstig geprobeerd als legitiem en democratisch middel om het tij te helpen keren.

Zijn we het niet aan onszelf, onze kinderen en aan de generaties na ons verplicht om deze weg een kans te geven? Zou het, als we over 20 of 30 jaar terugblikken op 50 jaar falende klimaatpolitiek en opgezadeld zijn met een onomkeerbaar klimaatprobleem, uit te leggen zijn dat we deze democratische weg geen kans hebben gegeven? Wat houdt ons tegen? Er staat immers genoeg op het spel. Overigens de leden van de vzw Klimaatzaak zullen in de toekomst ook andere klimaatacties dan deze rechtszaak ondersteunen of initiëren. Dus bij verlies van deze rechtszaak is de kous nog niet af.

Stelling: Het is toch niet de taak van de rechter, maar enkel van de politiek om zich uit te spreken over het klimaatbeleid en dat beleid te sturen?

In een democratische rechtsstaat houdt de politieke beleidsvrijheid op, daar waar de wetenschap ons leert dat het gevolg van politieke keuzes tot destructie van onszelf en onze omgeving zal/kan leiden.

In de juridische wereld is er intussen een brede consensus dat het gevaar van klimaatverandering en zijn oorzaken – zoals het IPCC-rapport van de Verenigde Naties dat beschrijft – moeilijk of zelfs helemaal niet betwist kunnen worden.

Alle studies zijn volgens het principe van hoor en wederhoor tot stand gekomen. De klimaatwetenschap is sinds 2007 verder gevorderd in de bewijslevering dan de medische wetenschap eind jaren 60 kon hard maken voor het verband tussen blootstelling aan asbest en mesothelioom, een zeer kwaadaardige vorm van longkanker.

Rechtscolleges in verschillende landen oordeelden in dat verband dat vanaf 1969 een verplichting voor werkgevers bestond om werknemers tegen asbest te beschermen, ook al was het gebruik van asbest in die tijd nog niet bij wet verboden.

Net zoals bij asbest en mesothelioom, is er tussen uitstoot van CO2 en effecten van klimaatverandering een vertraging van 30 à 40 jaar. Hadden we voor de wetgeving op asbest moeten wachten tot de burgers de omvang van de impact op de gezondheid van de mensen volledig konden bevatten? Hadden we hiervoor moeten wachten op draagvlak van de bevolking, en er in vertrouwen dat dit via het electoraal proces uiteindelijk tot wetgeving zou leiden?

Intussen is de Nederlandse ‘Klimaatzaak’ reeds één jaar bezig en perfect op koers. We denken dat de uitkomst van deze zaak niet zal afhangen van slogans in een debat, maar dat er daarentegen heel neutraal in de rechtszaal een dialoog gevoerd zal worden puur op basis van feiten.

Is dit een aanval tegen deze regering?

Neen het is geen aanval tegen deze regering. In tegendeel.

Grondstromen in de samenleving werden in het verleden vaak via de “juridische hefboom” geactiveerd. Kijk naar het rookverbod, het asbestverbod, the DDT verbod, etc.

De Klimaatzaak wil daarom een hulpmiddel zijn, een activator voor duurzame maatschappelijke en politieke verandering. We willen de problematiek laten analyseren en laten evalueren in een juridische omgeving in de hoop op een structurele koerswijziging. We denken dat deze strategie en methode kan helpen het “maatschappelijke proces” te activeren ten einde snel de politieke besluitvorming tot de noodzakelijke systeemverandering te realiseren.

Het is dus een rechtsmiddel gebruiken “uit liefde voor de samenleving”, niet tegen de overheid, maar voor het klimaat. Niet tegen een minister of de huidige regeringen, maar uit zorg voor onze samenlevingen en de mensenrechten. Niet tegen een politieke partij, maar voor ons allen. Niet tegen, maar voor. Samen als het kan.

Ontkenning lost niks op, actie wel. Het is de allerhoogste tijd.

- Griet Op De Beeck, auteur. -

Klimaatopwarming bedreigt onze welvaart en veiligheid. Wij moeten dit stoppen.

- Jonathan Holslag, politicoloog -

De vraag is niet hoe de mens de aarde kan redden, maar hoe de mensheid zichzelf kan redden van een opwarmende aarde.

- Alexia Leysen, theatermaakster -

Kunnen we vandaag achterom kijken en beweren dat we ons best gedaan hebben? Morgen hopelijk wel…

- Sihame El Kaouakibi, sociaal onderneemster -

De grootste groep slachtoffers van klimaatverandering is er het minst verantwoordelijk voor. Ik steun.

- Tine Hens, journaliste -

Wat je als gewone burger kan doen om het verschil te maken? Mede-eiser worden tiens…

- Stan Van Samang, zanger & acteur -

Op vlak van klimaatbeleid is België sterk geëvolueerd. Van leider naar lijder.

- Saartje Vandendriessche, presentatrice -

Ik ga liever naar het Zuiden dan andersom.

- Kamagurka, cartoonist -

Het is win-win of lose-lose. Onze regeringen zijn aan zet.

- Serge de Gheldere, voorzitter vzw Klimaatzaak -

Worden we herinnerd als helden? Of als onverschilligen die het nalieten het klimaat te redden?

- Ignace Schops, klimaatambassadeur -

Het is 5 over 12. Maar onze overheid slaapt nog.

- Stijn Meuris, schrijver & muzikant -

Dit vergt iets meer dan 5 minuten politieke moed. Maar het moet.

- Joost Callens, CEO Durabrik -

A force d'avoir crié "act now" à des manifs, je trouve que tous les moyens démocratiques sont légitimes pour faire bouger nos politiques sourds et aveugles.

- Michel Genet, directeur Etopia -

4 klimaatministers, 0 beleid. Hoog tijd dat we in beweging komen.

- Stijn Devillé, theatermaker -

Verandering begint bij de overtuiging dat je iets kan veranderen.

- Dirk De Clippeleir, algemeen directeur AB -

Omdat men best gaat blussen aan het begin van een brand. Niet aan het einde.

- Nic Balthazar, regisseur -

Als we de waarde van de aarde niet verzekeren, wat dan wel?

- Johan Van Den Bosch, bioloog -

Word mede-eiser van Klimaatzaak. Want mede-slachtoffer van klimaatbeleid bent u al.

- Francesca Vanthielen, presentatrice/actrice -

Onze Klimaatzaak is een noodzaak. Uw steun is een fantastische zaak.

- Lambert Schoenmaekers, projectleider RLKM -

Hoe kan je koel blijven als de aarde opwarmt?

- Koen Vanmechelen, kunstenaar -

How we choose to combat climate change is the ultimate test of our humanity.

- Tom Brookes, director ECF -

Wie nu nog niet wakker is heeft zich van eeuw vergist.

- Jeroen Olyslaegers, auteur -

Waarom wij u voor de rechter dagen, Mevr Schauvlieghe? Voor mijn kinderen. En die van u.

- Sarah Van Riel, project manager -

Verandering van klimaat begint bij verandering van beleid. Alle steun is welkom.

- Tim Coene, copywriter vzw Klimaatzaak -

Gezocht: mede-eisers om onze klimaatministers op te warmen.

- Tom Lenaerts, tv-maker -

De aarde is al opgewarmd, maar de politiek zit nog in de kleedkamer.

- Wannes Cappelle, zanger & acteur -

De trein van transitie is vertrokken. Rijden we mee of blijven we staan?

- Peter Tom Jones, onderzoeker & auteur -

Als meer dan 30.000 burgers vragen om 1 klimaatbeleid, dan moeten 4 klimaatministers toch meekunnen?

- David van Reybrouck -

Oplossingen en opportuniteiten: mijn wapens tegen klimaatverandering.

- Tomas Wyns, researcher -

Klimaatbestrijding is gewoon noodzakelijk. Als ondernemer streef ik naar een massale, duurzame gedragswijziging bij individuen.

- Stefan Grosjean, CEO Smappee -

Ik wil dit mee veranderen:

Word mede-eiser

De klimaatzaak in de pers

Geschreven pers

25.03.2017 Het Belang van Limburg – Pasgeboren baby zamelt gemiddeld 1.000 euro in
21.03.2017 De Standaard – Selah Sue is bevallen van een zoon
23.02.2017 De Morgen – Klimaatzaak scoort met nieuwe registratietool: al 7.000 nieuwe eisers
23.02.2017 MO – Klimaatzaak heeft al 8000 nieuwe mede-eisers dankzij nieuwe applicatie
23.02.2017 De Standaard – Klimaatzaak krijgt nieuwe impuls
21.02.2017 De Morgen – Klimaatzaak steekt tandje bij: mede-eiser worden, is plots doodeenvoudig
10.01.2017 MO – Verloren tijd gebruikt Klimaatzaak om meer mede-eisers te vinden
18.06.2016 De Standaard – ‘Ik kan me voorstellen dat we Shell of Engie aanklagen’
26.04.2016 Knack – Proces Klimaatzaak: Vlaamse regering in Cassatieberoep op basis van taalwet
15.04.2015 De Morgen – ‘De rechter heeft ons begrepen’
15.04.2015 De Standaard – Krachtige pleidooien in Klimaatzaak
13.04.2015 De Morgen – Het milieu red je in de rechtszaal
04.02.2015 De Morgen – ‘Ministers blussen brandend huis maar half’
04.02.2015 De Standaard – België weigert zich te engageren (en mag het uitleggen aan rechter)
06.12.2014 De Standaard – Goed bezig? Niet echt
04.12.2014 De Standaard – Klimaatzaak, rechtvaardige zaak
04.12.2014 De Tijd – Oppositie eist Vlaams ‘mea culpa’ over klimaat
03.12.2014 De Morgen – Schauvliege gebuisd voor klimaatbeleid
02.12.2014 De Standaard – Klimaatzaak mobiliseert burgers tegen overheid
02.12.2014 De Morgen – ‘Dit is een rechtszaak uit liefde’
29.11.2014 De Standaard – Bekende koppen in de bres voor het klimaat

TV

Falen is geen optie. Deze rechtszaak moet gewonnen worden. Om de hele rit te kunnen uitzitten, hebben we uw steun hard nodig.